Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://mijnorde.advocatenorde.nl.

1. Gebruik van Mijn Orde

De Nederlandse orde van advocaten (“NOvA”) stelt Mijn Orde ter beschikking aan advocaten om hun (persoons)gegevens te beheren. Hieronder vallen gegevens die op het tableau zijn geregistreerd.

De NOvA is gehouden om, met inachtneming van onderstaande bepalingen over privacy, door advocaten via Mijn Orde verstrekte gegevens aan bepaalde derden te verstrekken.

2. Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel de NOvA met betrekking tot Mijn Orde zorgvuldigheid in acht neemt, kan de NOvA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan en van de verwerking van gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De NOvA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele fouten, onvolledigheden en virussen in Mijn Orde, het gebruik van Mijn Orde en een eventuele onmogelijkheid om Mijn Orde te gebruiken.

De schermen binnen Mijn Orde (waaronder deze disclaimer) kunnen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De NOvA sluit iedere aansprakelijkheid uit die verband houdt met deze wijzigingen.

Mijn Orde kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet door de NOvA worden beheerd of onder zeggenschap van de NOvA staan. De NOvA sluit iedere aansprakelijkheid uit die verband houdt met de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van aan Mijn Orde gekoppelde websites of bestanden van derden.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op Mijn Orde berusten bij de NOvA en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de uitzonderingen in of krachtens de Auteurswet mag de inhoud van Mijn Orde niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOvA. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

4. Privacy

De NOvA verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt de NOvA de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht. Persoonsgegevens worden door de NOvA alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.