De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website mijnorde.advocatenorde.nl.

Gebruik van Mijn Orde

De Nederlandse orde van advocaten (hierna: “NOvA”) stelt Mijn Orde ter beschikking aan advocaten om hun (persoons)gegevens te beheren. Hieronder vallen gegevens die over de advocaat op het tableau zijn geregistreerd, waarvan een beperkt deel van de geregistreerde gegevens voor het publiek op de website van de NOvA beschikbaar is via de zoekmachine Zoek een advocaat.

De NOvA is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de registratie van uw gegevens. Hierbij valt te denken aan de naam, de datum van beëdiging, de kantooradresgegevens, de (kantoor)gegevens van de patroon, het lidmaatschap van een specialisatievereniging of de rechtsgebieden van een advocaat. Deze gegevens worden aan de NOvA ter verwerking aangeleverd door uzelf als advocaat dan wel door een andere (derde) partij. De NOvA controleert die opgave en gegevens niet.

De NOvA is gehouden om, met inachtneming van haar privacy beleid, door advocaten via Mijn Orde verstrekte (persoons)gegevens aan bepaalde derde partijen te verstrekken. Voor verdere informatie verwijst de NOvA u naar het onderwerp 'Privacy' in deze disclaimer.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel de NOvA met betrekking tot Mijn Orde zorgvuldigheid in acht neemt, kan de NOvA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan en van de verwerking van gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De NOvA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van Mijn Orde, virussen in Mijn Orde of met de tijdelijke onmogelijkheid om Mijn Orde te gebruiken of te raadplegen.

In de teksten op en schermen binnen Mijn Orde (waaronder deze disclaimer) kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. Deze aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Mijn Orde kan links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar Mijn Orde. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door de NOvA. De NOvA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van en op Mijn Orde berusten bij de NOvA en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag de inhoud van Mijn Orde niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOvA. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Privacy

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Mijn Orde is het raadzaam het privacy statement van de NOvA door te lezen.

Vragen & contact

Heeft u twijfels over de rechten op de door de NOvA aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan komt de afdeling Communicatie van de NOvA graag met u in contact via het emailadres communicatie@advocatenorde.nl onder vermelding van het onderwerp 'navraag disclaimer Mijn Orde'.

NOvA-noodtelefoon bij bedreigingen: +31 6 3611 3251
Lees meer »